top of page

Leo Lâm Vương

General Director

Vertical Studio

Leo Lâm Vương

With many years of experience in the field of architecture, Mr. Leo Lam Vuong has brought solutions and applied modern design trends from his knowledge and practical experience to apply them in each project he performs, contributing to the construction of living spaces that bring many value for the community and customers.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc, Mr. Leo Lâm Vương đã mang các giải pháp và ứng dụng các xu hướng thiết kế hiện đại từ kiến thức và kinh nghiệm thực tế để áp dụng vào trong từng công trình mà mình thực hiện, góp phần xây dựng nên những không gian sống mang nhiều giá trị cho cộng đồng và khách hàng.

bottom of page