top of page

Trần Khánh Trung

Chairman, Principal Architect

TTT Architects

Trần Khánh Trung

With over 36 years of experience, Mr. Trung has been operating the interior design office of TTT Architects since 1992 with more than 1,000 completed projects and many national architecture awards. In 2020, he holds the position of Vice Chairman of Ho Chi Minh City Architects Association and oversees the organization of the annual CPD seminars on professional development for architects. Moreover, he is a speaker and researcher in many fields of architecture, as well as interior with valuable sharing at many seminars and in specialized journals.

Hơn 36 năm kinh nghiệm, KTS Trung đã điều hành văn phòng thiết kế kiến trúc - nội thất TTT Architects từ năm 1992 đến nay với hơn 1,000 dự án đã hoàn thành cùng nhiều giải thưởng kiến trúc quốc gia. Năm 2020, ông giữ chức vụ Phó chủ tịch hội Kiến trúc sư TPHCM phụ trách tổ chức các hội thảo CPD phát triển nghề nghiệp liên tục hàng năm dành cho các Kiến trúc sư đang hành nghề. Ngoài ra, ông còn là diễn giả, nhà nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực kiến trúc cũng như nội thất với những bài chia sẻ mang lại nhiều giá trị tại các buổi hội thảo và tạp chí chuyên ngành.

bottom of page