top of page
Bài học bơi

Mr.

JOHN GARDNER

CEO & Founding Partner

Optimum Hospitality

John started his hospitality career in his native New Zealand where he owned a number of restaurants before moving to Australia and had a change of direction into hotels joining the Accor group in the early 90’s. He managed several properties around the country before transferring up to Thailand as the start of his career throughout Asia working in other countries in the region such as Indonesia, Singapore and Cambodia before moving to China where he changed his allegiance to Intercontinental Hotels. From there he was headhunted for the roll in the iconic Caravelle Hotel Saigon where he was GM then GD for 15 years.

Recognising the growth potential of the hotel industry here, he decided it was time to move on to one last long term gig, so together with a colleague set up Optimum Hospitality, a full service hotel consultancy, asset management, advisory and independent management company for the region and have just opened their Indonesian office.

Married to his beautiful wife Cass and with a daughter just finished her university studies in Singapore, and with so many friends in Vietnam this will be his home for many years to come.

John Gardner bắt đầu sự nghiệp trong ngành Hospitality ở New Zealand, nơi ông sở hữu một số nhà hàng trước khi chuyển đến Australia và ông đã thay đổi định hướng vào lĩnh vực khách sạn bằng cách tham gia vào nhóm Accor vào đầu những năm 90.

Ông đã quản lý một số cơ sở tại nhiều địa điểm trên khắp đất nước trước khi chuyển đến Thái Lan là bước khởi đầu của sự nghiệp của mình trải dài khắp châu Á, làm việc tại các quốc gia khác nhau trong khu vực như Indonesia, Singapore và Campuchia trước khi chuyển đến Trung Quốc, nơi ông chuyển hướng sang Intercontinental Hotels. Từ đó, ông được mời vào vị trí quản lý của khách sạn Caravelle tại Sài Gòn, nơi ông làm Quản lý và sau đó được thăng chức lên vị trí Giám đốc trong suốt 15 năm.

Nhận ra tiềm năng phát triển của ngành khách sạn, ông cùng một đồng nghiệp đã thành lập Optimum Hospitality, một công ty tư vấn khách sạn toàn diện, quản lý tài sản, tư vấn và quản lý độc lập khu vực và vừa mới mở văn phòng tại Indonesia.

Kết hôn với vợ xinh đẹp Cass và có một con gái vừa mới hoàn thành chương trình đại học tại Singapore, và với nhiều người bạn ở Việt Nam, đây sẽ là nhà của anh trong nhiều năm tới.

bottom of page