top of page
Bài học bơi

Arch.

TRẦN KHÁNH TRUNG

Chairman, Principal Architect

TTT Architects

With over 36 years of experience, Mr. Trung has been operating the interior design office of TTT Architects since 1992 with more than 1,000 completed projects and many national architecture awards.

Additionally, he was a speaker and researcher in the field of architecture and interior design, delivering valuable insights at various seminars and specialized magazines.

Hơn 36 năm kinh nghiệm, KTS Trung đã điều hành văn phòng thiết kế kiến trúc - nội thất TTT Architects từ năm 1992 đến nay với hơn 1,000 dự án đã hoàn thành cùng nhiều giải thưởng kiến trúc quốc gia.

Ngoài ra, ông còn là diễn giả, nhà nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực kiến trúc cũng như nội thất với những bài chia sẻ mang lại nhiều giá trị tại các buổi hội thảo và tạp chí chuyên ngành.

bottom of page