top of page
Bài học bơi

Arch.

YOUNES AINAR

General Director

THADICO Architectural Design LTD.

As an architect and structural engineer hailing from Algeria, my professional journey has been marked by a relentless pursuit of knowledge and a commitment to creating architecture that reflects both traditional roots and contemporary innovation.

Dedicated and visionary Director of Design and Architecture with a proven track record of leading dynamic teams to create innovative and impactful spaces. With a keen eye for detail and a passion for blending aesthetics with functionality.

After completing my education at an Engineering School in my hometown, my quest for architectural excellence led me to traverse borders, taking me to France and Switzerland. In these countries, I immersed myself in rigorous studies to refine my skills and broaden my understanding of architecture and design. The blending of my North African heritage with modern architectural trends became a defining feature of my work.

Driven by a passion for responsible architecture, I sought to integrate local cultures and contexts into my designs. This commitment to cultural sensitivity took a new turn when I embraced a significant challenge in 2015 – establishing my architectural presence in Vietnam. This decision was not only an exploration of the Vietnamese culture, but also a strategic move to add an international dimension to my professional repertoire.

During my time in Vietnam, I dedicated myself to realizing the local vision and culture in architecture. By infusing modern architecture with the rich tapestry of traditional Vietnamese elements, I aimed to create spaces that seamlessly blended the old with the new.

In addition to this, sustainability has been a cornerstone of my architectural philosophy. I have actively incorporated sustainable practices into my designs, reflecting a deep-seated commitment to environmental responsibility.

My leadership extends beyond conventional design, fostering a collaborative and inspiring environment that empowers team members to push boundaries and deliver exceptional results. Throughout my career, I have consistently demonstrated the ability to balance creativity with practicality, optimizing spaces for both visual appeal and user experience.

With a commitment to staying at the forefront of industry trends, I pride myself on driving innovation and embracing emerging technologies in the field of design and architecture. My comprehensive approach to project management and dedication to exceeding client expectations have been instrumental in achieving success in a competitive and ever-evolving industry.
I am enthusiastic about leveraging my expertise to continue shaping transformative and influential design solutions that leave a lasting impact on the built environment.

Là một kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng đến từ Algeria, hành trình chuyên nghiệp của tôi đã được đánh dấu bởi sự theo đuổi kiến thức không ngừng và cam kết tạo ra kiến trúc phản ánh cả truyền thống và sự đổi mới hiện đại.

Là một Giám đốc Thiết kế kiêm Kiến trúc sư tận tụy, có tầm nhìn với kinh nghiệm tôi đã chứng minh về việc dẫn dắt các nhóm Thiết kế để tạo ra các không gian sáng tạo và ấn tượng, với sự tinh tế và niềm đam mê kết hợp thẩm mỹ và tính ứng dụng.

Sau khi hoàn thành việc học tập, sứ mạng tìm kiếm sự xuất sắc trong kiến trúc đã đưa tôi đến Pháp và Thụy Sĩ. Tại những quốc gia này, tôi tập trung vào việc hoàn thiện kỹ năng và mở rộng kiến thức về kiến trúc và thiết kế. Sự kết hợp giữa di sản Bắc Phi của tôi với các xu hướng kiến trúc hiện đại đã trở thành dấu ấn trong các thiết kế của tôi.

Được thúc đẩy bởi niềm đam mê kiến trúc có trách nhiệm, tôi tìm cách tích hợp các nền văn hoá và bối cảnh địa phương vào thiết kế của mình. Cam kết này với sự nhạy cảm của văn hoá đã có một bước ngoặt mới khi tôi chấp nhận một thách thức quan trọng vào năm 2015 – thiết lập sự hiện diện kiến trúc của tôi ở Việt Nam. Quyết định này không chỉ là một cuộc khám phá về văn hoá Việt Nam, mà còn là một động thái chiến lược để thêm một chiều hướng quốc tế vào bộ sưu tập chuyên biệt của tôi.

Trong thời gian ở Việt Nam, tôi đã cống hiến bản thân cho việc thực hiện tầm nhìn và văn hoá địa phương trong kiến trúc. Bằng cách pha trộn kiến trúc hiện đại với tấm thảm phong phú của các yếu tố truyền thống của Việt Nam, tôi đã cố gắng tạo ra những không gian hòa trộn hoàn toàn giữa cái cũ và cái mới.

Ngoài ra, sự bền vững đã là một điểm mốc quan trọng trong triết lý kiến trúc của tôi. Tôi đã tích cực tích hợp các phương pháp bền vững vào các thiết kế của mình, phản ánh sự cam kết sâu sắc đối với trách nhiệm môi trường.

Tầm nhìn lãnh đạo của tôi vượt xa khỏi thiết kế truyền thống, tạo một môi trường hợp tác và truyền cảm hứng, giúp các thành viên trong nhóm tự tin đặt ra các ranh giới mới và mang lại kết quả xuất sắc. Suốt sự nghiệp của mình, tôi luôn thể hiện khả năng cân bằng giữa sáng tạo và thực tế, tối ưu hóa không gian để đảm bảo sự hấp dẫn về mặt thị giác và trải nghiệm của khách hàng. Với cam kết luôn bắt kịp hàng đầu các xu hướng ngành, tôi tự hào về việc thúc đẩy sự đổi mới và tiếp nhận các công nghệ mới áp dụng trong lĩnh vực thiết kế và kiến trúc. Cách tiếp cận toàn diện của tôi đối với quản lý các dự án và sự cống hiến của tôi đã vượt sự mong đợi của khách hàng điều đó đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được thành công trong một ngành luôn cạnh tranh và luôn thay đổi. Tôi rất hứng khởi khi có cơ hội tận dụng kiến thức chuyên môn của mình để tiếp tục tạo ra các giải pháp thiết kế có tính chất biến đổi và ảnh hưởng, để lại dấu ấn lâu dài trong ngành xây dựng.

bottom of page