top of page
vmark winners 2021.png

GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ CHUYÊN NGHIỆP

DREAMPLEX NGÔ QUANG HUY
GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ KHÔNG GIAN LÀM VIỆC CHUNG TỐT NHẤT 
DỰ ÁN TỪ CÔNG TY DREAMPLEX & KIẾN TRÚC T3